Lesreglement en betalingsvoorwaarden TOP

 1. Het volgen van de trainingen is voorbehouden aan leden van tennisvereniging Soest-Zuid. Op het moment van het volgen van de trainingen dient de leerling lid te zijn van de vereniging. Indien een leerling is ingeschreven voor de training maar nog geen lid is van de vereniging heeft – door de inschrijving voor de training – de leerling aan TOP toestemming gegeven de gegevens van de leerling door te geven aan de vereniging.
 2. De zomer tenniscursus bestaat uit een serie van 18 tennislessen  (voor planning van de lessen zie hiervoor het lesschema op het infobord en de site van TV Soest-Zuid)). Bij de jeugdlessen kan mogelijk 1 training bestaan uit begeleiding tijdens de jeugd clubkampioenschappen of ander te kiezen evenement.
 3. De wintercursus bestaat uit een serie van 20 lessen (voor planning van de lessen zie site of infobord).
 4. De 4,5,6,7 en 8 jarigen jeugd zal veelal worden ingedeeld in groepen van 8 tot een maximum van 12 kinderen. Ook wordt er gebruik gemaakt van mini netjes en speciaal lesmateriaal.
 5. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met éénieders voorkeur.
 6. Voor mededelingen van TOP kijk ook regelmatig op het info bord aan linkerzijde bij betreding van het clubhuis of op de site onder het kopje tennislessen.
 7. Als een training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen.
 8. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 9. Een lesuur bestaat altijd uit 50 effectieve minuten les. Een half lesuur bedraagt 25 minuten effectieve les.
 10. Voor selectiegroepen gelden meerdere effectieve lesminuten hetgeen bekend is bij de selectiespelers.
 11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 12. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met de groundsman, of de banen bespeelbaar zijn.
 13. Bij regen verwijst het lesreglement door naar het reglement van de club Halgebruik bij Regen.
 14. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
 15. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er in overleg een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep (2 of 4 personen) zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is en de trainingsgroep toch incompleet wil doortrainen, worden de totale kosten door het aantal leerlingen gedeeld. Kunnen de kosten echter niet gedeeld worden door het aantal leerlingen, dan zal het trainingsuur helaas niet doorgaan.
 16. De uiterlijke betalingstermijn is veertien dagen. Indien de factuur niet op de vervaldag is voldaan worden de, op dat moment, geldende wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht. Indien u geen machtiging afgeeft voor het innen van het verschuldigde bedrag zal de rekening verhoogd worden met €10,-- administratiekosten.
 17. Bij wanbetaling heeft de tennisschool het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling. Wilt u in 2 termijnen betalen (voor bedragen boven de € 250,00) gaarne contact opnemen met Pieter Koenders. De factuur wordt wel verhoogd met € 10,00 administratiekosten per factuur.
 18. Er zijn geen tennislessen in de reguliere schoolvakanties (zie ook het lesschema).
 19. Top behoudt het recht voor in de winter één week zelf vrij te plannen voor vakantie. Uiteraard zal dit tijdig gecommuniceerd worden aan de leerlingen.
 20. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. TOP is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 21. Prijswijzigingen voorbehouden.