U bent hier: Home › De Vereniging › Reglement › Park reglement

Park reglement

Dit reglement omvat de speelrechten en de gedragsregels op het tennispark, zoals de ALV vastgesteld.

Artikel 1. Algemene regels

1.1 Op het tennispark zijn de volgende handelingen verboden:
  a. hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  b. het maken van muziek; 
  c. het meebrengen op de banen van glaswerk, serviesgoed en meubilair;
  d. het buiten het clubhuis achterlaten van glaswerk, serviesgoed en meubilair;
  e. het opzettelijk verontreinigen van het tennispark;
  f. elke gedraging die schade kan toebrengen aan de vereniging of derden;
  g. hardop vloeken of schelden;
  h. rommel achterlaten in de kleedkamers, toiletten en douches en op en rondom de banen.

1.2 Auto’s en (brom)fietsen mogen allen geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij overtreding kunnen voertuigen door of vanwege het bestuur, of pachter  worden verplaatst, zonodig tot buiten het park. 

1.3 Honden worden alleen aangelijnd toegelaten op het park en dienen tijdens het bezoek ook aangelijnd te blijven. 

1.4 Bestuur, pachter of groundsman kunnen regelend optreden en zien toe op de naleving van dit parkreglement. Zij stellen eventuele schade vast, toegebracht aan de vereniging of aan derden. Hun aanwijzingen dienen verplicht te worden opgevolgd. 

1.5 Zowel bij trainen als bij spelen is het dragen van tenniskleding verplicht. De banen mogen slechts worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor het spelen op “gravel”. 

1.6 Alcoholisch versnaperingen:
  a. Aan kinderen tot 18 jaar mogen geen alcoholische dranken worden verkocht.
  b. Het is jongeren tot 18 jaar verboden om alcoloholische dranken op ons park te nuttigen.

1.7 In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.

1.8 Door de inzet van vrijwilligers is het bestuur in staat om de vele tennisliefhebbers die op ons park spelen cq. ons park bezoeken, steeds beter te faciliteren en de aantrekkingskracht van onze mooie vereniging voor de Soester gemeenschap verder te vergroten. Leden die ook iets voor de vereniging willen doen, kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur van de vereniging.

1.9 Sponsoren en adverteerders zullen het op prijs stellen als er ook leden van de vereniging gebruik maken van de aangeboden producten/diensten. Individuele sponsoracties buiten medeweten van onze sponsorcommissie worden niet op prijs gesteld.

1.10 Het tennispark is gelegen in een woonwijk en heeft te maken met direct-omwonenden. Bij het verlaten van het park worden leden verzocht om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

 

Artikel 2. Speelrechten

2.1 Na betaling van de contributie wordt aan de leden een persoonlijke spelerspas met foto verstrekt. Deze pas is geldig voor het betreffen de jaar en blijft eigendom van de vereniging. Zonder geldige spelerspas heeft men geen speelrecht!

2.2 Indien een lid zijn / haar spelerspas is vergeten (of kwijt is) kan hij / zij, bij de pachter in het clubhuis, tegen een vergoeding van EUR 5,- een zogenaamde “ vergeetlabel” vragen.


2.3 Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober (er kan tot 1 november buiten gespeeld worden zolang het weer het toelaat). De jaarlijkse contributie verschaft speelrecht op de buitenbanen tijdens het zomerseizoen. Het winterseizoen loopt van de eerste volle week in oktober en eindigt in de laatste volle week van maart van het jaar daaropvolgend. In de winter kunnen de halbanen worden gehuurd middels aparte halhuurcontracten.

2.4 Jaarlijks wordt voor het zomerseizoen een jaarkalender vastgesteld bevattende de planning van evenementen (competitie, toernooien, TOSS, traingsweek e.d.). Hierop staat ook vermeld het aantal beschikbare banen voor vrijspelen.

2.5 De speelrechten zijn gekoppeld aan het type lidmaatschap. Een nadere beschrijving van deze rechten zijn staan vermeld op de website van de vereniging (www.tvsoestzuid.nl)

2.6 Algemeen Christelijke en Nationale feestdagen worden in de jaarkalender beschouwd als een zondag.

2.7 Op 4 mei (dodenherdenking) wordt er van 19:45 tot 20:15 uur niet gespeeld op de banen.

2.8 Het bestuur en de pachter kunnen in speciale situaties te allen tijde voorgenoemde regelingen ten aanzien van de speelrechten (tijdelijk) wijzigen.

2.9 De bespeelbaarheid van de banen is ter beoordeling van de pachter van het clubhuis, de groundsman, alsmede het bestuur. 

2.10 Het reserveren van buitenbanen geschiedt middels een digitaal afhangbord. Hiervoor moet het lid zijn/haar geldige ledenpas door de paslezer halen. Het afhangbord hangt naast de bar onder het bord met sponsoren. Banen en tijdstippen worden door het systeem toegewezen. De reservering is 30 minuten voor een enkelspel, 35 minuten voor een zogenaamd “Amerikaantje” (drie spelers) en 45 minuten voor een dubbelspel.

2.11 Ledenpasjes kunnen worden geblokkeerd door de leden van het bestuur en/of de pachter indien een lid enig artikel van dit Parkreglement heeft overtreden. 

2.12 Wanneer de speeltijd is verstreken, is doorspelen toegestaan zolang de desbetreffende baan niet door anderen is of wordt gereserveerd. 

2.13 De spelenden van wie de afgehangen periode ten einde is, moeten op eerste verzoek van degenen die na hen de baan hebben afgehangen, het spel beëindigen en de baan “SLEPEN”. Het slepen dient ook te gebeuren wanneer men als laatste de baan verlaat. Het sleepnet moet worden teruggehangen op de daarvoor aangegeven plek op de baan. Voor sleepinstructie: zie de bordjes op de banen en het “Baanreglement”.

2.14 Ook wanneer hun speeltijd nog niet is verstreken, dienen de spelenden hun baan op eerste verzoek te verlaten, indien pachter of groundman van mening is, dat onderhoud of besproeien van die baan noodzakelijk is, en niet langer uitgesteld kan worden. 

2.15 Als het tijdens een wedstrijd op de buitenbaan gaat regenen, mag deze wedstrijd na 
een half uur “regenpauze”, binnen worden uitgespeeld, mits daarvoor de mogelijkheid aanwezig is en indoorschoenen worden gedragen. Zie tevens de beschrijving op de website van de vereniging (www.tvsoestzuid.nl)

 

 

Artikel 3. Wedstrijden / Toernooien / Competitie / Trainingen

3.1 Op dagen waarop competitiewedstrijden worden gespeeld heeft het bestuur en de Verenigings Competitie Leider de bevoegdheid al die banen te reserveren die voor dat doel bestemd zijn gesteld. In speciale, uitzonderlijke situaties heeft de Verenigings Competitie Leider de bevoegdheid die maatregelen te nemen welke, met respect voor dit Parkreglement, noodzakelijk zijn voor de verdere verloop van de competitiewedstrijden. 

3.2 Het bestuur heeft het recht om banen te reserveren voor het houden van toernooien en trainingen. 

 

Artikel 4. Introducés

4.1 Niet-leden kunnen maximaal 3 maal per seizoen worden geïntroduceerd. Introducés dienen te worden voorgesteld aan de pachter van het clubhuis of een lid van het bestuur; zij moeten ingeschreven worden in het “introductieboek” in het clubhuis. Na inschrijving en betaling van EUR 10,- hebben de introducés voor die dag dezelfde speelrechten en de daarmee samenhangende verplichtingen als het lid dat hen introduceert. Introducés ontvangen een speciale spelerspas.

4.2 Leden die derden introduceren dragen de verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun introducé. 

4.3 Het bestuur en/of de pachter hebben de bevoegdheid om introducés te weigeren indien er meer dan drie introducés aangemeld zijn. 

4.4 Op competitiedagen, tijdens toernooien en na 18.00 uur op werkdagen kunnen in principe geen introducés worden toegelaten. 

4.5 Niet-leden mogen geen gebruik maken van het park voor het nemen van tennisles, tenzij nadrukkelijk overeengekomen tussen TOP en het bestuur. 

 

Artikel 5. Tijdelijke speelrechten

5.1 Gedurende de periode van 15 juni tot 15 augustus kan door het bestuur aan personen, die tijdelijk in de gemeente Soest verblijven, speelrechten worden toegekend tegen een vergoeding van € 25,- per dagdeel.

5.2 De onder 5.1 bedoelde personen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden. 

 

Artikel 6. Gravelbanen

6.1 Het betreden van de tennisbanen moet geschieden via het toegangshek dat het dichtsbij de gekozen baan ligt. 

6.2 Behalve het verplaatsen of verwijderen van enkelspelpaaltjes is het verboden om de hoogte van het net zelf te regelen. Hiervoor wendt men zicht tot de pachter van het clubhuis of de groundsman. 

6.3 Alvorens te gaan spelen, overtuigen de spelers zich ervan, dat er geen voorwerpen op de baan liggen, die het graveloppervlak kunnen beschadigen. Bij het aantreffen ervan dienen deze voorwerpen eerst te worden verwijderd. 

6.4 Na afloop van het spel zorgen alle spelers ervoor, dat van de banen worden meegenomen: hun persoonlijke eigendommen alsmede alle overblijfselen van genoten vaste of vloeibare consumpties en de verpakkingen ervan. 

6.5 Beschadigingen aan de baan of door voorgangers achtergelaten voorwerpen of verontreinigingen dienen onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de pachter van het clubhuis, de groundsman of het bestuur. 

6.6 Nadat er getennist is, dient de baan verplicht gesleept te worden. Dit dient plichtmatig en rustig te gebeuren om te voorkomen dat de lijnen eruit getrokken worden.

6.7 De sleepnetten dienen op de juiste plaatsen te worden opgehangen, zodat deze niet over de sproei-installatie worden gelegd.

 

Artikel 7. Lichtinstallatie

7.1 Op maan- t/m vrijdag wordt, afhankelijk van de behoefte, de lichtinstallatie in werking gesteld. 

7.2 Bij leegloop van de banen wordt voortijdig de lichtinstallatie geheel of gedeeltelijk gedoofd. Op verzoek kan daarna de installatie weer worden aangezet, mits men rekening houdt met de afkoelingsperiode van de lampen van tenminste een half uur. 

7.3 Alleen voor officiële wedstrijden kan de lichtinstallatie ook in de weekenden worden gebruikt.

 

Artikel 8. Tennishal

8.1 Zonder toestemming van de pachter of het bestuur is het niet toegestaan de tennishal te betreden. 

8.2 Reserveringen of afspraken maken voor het gebruik van de halbanen kan uitsluitend via de pachter en/of de commissie binnenbaan (binnenbaan@tvsoestzuid.nl).. 

8.3 Het is ten strengste verboden de tennishal te betreden en te bespelen met ander schoeisel dan indoorschoenen voor tapijtbanen. De schoenen dienen te zijn voorzien van een lichte en volledig vlakke zool en dienen tevens schoon te zijn.

8.4 Het is ten strengste verboden om etens- en drinkwaren mee de tennishal in te nemen. In de tennishal mag uitsluitend water in afsluitbare drinkflessen of bidon worden meegenomen.

 

Artikel 9. Openingstijden

9.1 Buitenbanen: 

 • maandag t/m vrijdag: doorlopend tot 23.00 uur, 
 • zaterdag en zondag doorlopend tot donker. 

9.2 Clubhuis: 
 • maandag  van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 00.00 uur
 • dinsdag  van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 00.00 uur
 • woensdag  van 9.00 - 00.00 uur
 • donderdag  van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 00.00 uur
 • vrijdag  van 9.00 - 00.00 uur
 • zaterdag  van 9.00 - 00.00 uur
 • zondag  van 9.00 - 00.00 uur
 • competitie- en toernooidagen: tot uiterlijk 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd.

Aanvullende regelingen

 

 • Indien er op zondag na 18:00 uur geen leden meer actief op het park spelen, kan de pachter besluiten om het clubhuis te sluiten.
 • In de vakanties is deze mogelijkheid tot sluiting van het clubhuis er vanaf +/- 15:00 uur.
 • Tijdens de vakanties waarin geen les gegeven wordt: open op maandag t/m vrijdag van 09:00 - 13:00 uur en 17:00 - 00:00 uur.
 • Tijdens de drie weken bouwvakvakantie is het clubhuis gesloten.

9.3 Op grond van de door de gemeente Soest afgegeven Algemene Plaatselijke Verordening:
 • Dient het terras vanaf 23.00 uur leeg te zijn.
 • Dient het clubhuis van 24.00 tot 06.00 uur gesloten te zijn.
Namens de vereniging is de pachter verantwoordelijk voor naleving van bovengenoemde voorschriften. De bezoekers van de vereniging worden verzocht hun medewerking te verlenen en tijdig het park te verlaten.

 

Artikel 10. Klachten / Suggesties / Opmerkingen / Ideeën

10.1 Klachten over bijvoorbeeld de toestand van de banen, het clubhuis, de kleedkamers of het park; over het gedrag van medeleden, introducés of andere parkbezoekers kunnen mondeling worden medegedeeld aan het bestuur of aan de pachter van het clubhuis. 

10.2 Voor suggesties of ideeën gelieve men rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende functionaris in het bestuur of de pachter 

 

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De vereniging, het bestuur, groundsman, trainers en/ of pachter van het clubhuis kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen alsmede voor letsels opgedaan op ons tennispark. 

 

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 De secretaris legt in het clubhuis voor de leden ter inzage een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Parkreglement.

12.2 Een lid doet door zijn toetreding als lid van tennisvereniging Soest-Zuid afstand van elk beroep op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Parkreglement en het Baanreglement.

12.3 Bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op alle door de Algemene Ledenvergadering of door het bestuur nader vast te stellen reglementen.

12.4 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 13. Vaststelling

13.1 Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2016. 

 


Ogenblik a.u.b. ...