U bent hier: Home › De Vereniging › Reglement › Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

1.1 Houden aan reglementen
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de binnen de vereniging geldende reglementen en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. 

1.2 Wijziging persoons- en adresgegevens
De leden zijn verplicht veranderingen van persoons- en adresgegevens ten spoedigste te wijzigen via de website van de vereniging. Indien dit niet mogelijk is kunnen wijzigingen ook schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven. 

1.3 Bijwonen bijeenkomsten
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en/of commissie-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

 

Artikel 2. LIDMAATSCHAP

2.1 Aanvraag verkrijgen lidmaatschap 

2.1.1 In aansluiting op artikel 5 van de Statuten (Aanmelding en Toelating) gelden de volgende bepalingen:
a. Aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap dient digitaal te geschieden via de website van de vereniging. Wanneer men niet beschikt over internet, kan telefonisch contact worden opgenomen met de Ledenservice.. 
b. Voor toelating dient het aanmeldingsformulier volledig te worden ingevuld en te worden ingediend met toevoeging van een recente pasfoto.
c. Juniorleden dienen in het verenigingsjaar 5 jaar te zijn.

2.1.2 Door toetreding tot de vereniging is ieder lid onderworpen aan de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement, het Parkreglement en alle overige binnen de vereniging genomen rechtsgeldige besluiten.

2.1.3 Afhankelijk van het aantal leden per categorie (zie artikel 4 van de Statuten) is het bestuur 
bevoegd voor een of meerdere categorieën een ledenstop af te kondigen.

2.1.4 Artikel 4 van de Statuten (Leden) kent de volgende, vervangende tekst:

1. De vereniging kent:
  a. Seniorleden;
  b. Ereleden;
  c. Juniorleden;
  d. Ondersteunende leden.
  e. Tenniskids;
  f. Studentleden.

2. Seniorleden zijn natuurlijke personen, die in de vereniging enig speelrecht hebben en vóór de eerste januari van enig bondsjaar (= kalenderjaar) de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3. 

4. Juniorleden zijn natuurlijke personen, die in de vereniging enig speelrecht hebben en vóór de eerste januari van enig bondsjaar (= kalenderjaar) de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt. 

5. Ondersteunende leden zijn zij die in de vereniging geen speelrecht hebben maar de vereniging geldelijk ondersteunen. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen dit te melden aan de ledenadministrateur en wel vóór 1 december voorafgaande aan het volgende verenigingsjaar. 

6. Tenniskids zijn natuurlijke personen, die in de vereniging enig speelrecht hebben en in het verenigingsjaar de tienjarige leeftijd nog niet bereiken. Deze vorm van lidmaatschap geldt enkel voor het eerste jaar. 

7. Studentleden zijn natuurlijke personen, die in de vereniging enig speelrecht hebben en vóór de eerste januari van enig bondsjaar (= kalenderjaar) ingeschreven staan bij een MBO, HBO of Universiteit, en de 27-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Door de Ledenservice kan een kopie van de inschrijving bij de onderwijsinstelling worden gevraagd. 

8. Tenniskids, Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 5 – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. 

 

2.2 Contributie 

In aansluiting op artikel 8 van de Statuten (Contributie) gelden de volgende bepalingen:

2.2.1 De leden zijn in principe verplicht de contributie en, indien verschuldigd het entreegeld, per machtiging tot automatische incasso te voldoen. 

2.2.2 Leden die uitdrukkelijk géén machtiging voor automatische incasso wensen af te geven, betalen behalve contributie en, indien verschuldigd het entreegeld, ook administratiekosten.
Zij zijn verplicht alle financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.
Pas na volledige betaling van de contributie en, indien verschuldigd het entreegeld, zal de vereniging overgaan tot het mogelijk maken van het afhangen middels het afhangsysteem.

2.2.3 Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichtingen tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichting heeft voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 

2.2.4 Bij toetreding als lid in de loop van een verenigingsjaar moet de betaling van de contributie en het entreegeld geschieden binnen één maand, gerekend vanaf de datum van aanmelding als lid. Na afloop van deze maand is het bestuur bevoegd het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen.

2.2.5 Bij toetreding als lid na 1 juli van het verenigingsjaar is een korting van 50% op de oorspronkelijk verschuldigde contributie van kracht.

2.2.6 De in artikel 8 lid 3 van de Statuten (Contributie) bedoelde bevoegdheid tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegelden dient schriftelijk te worden ingediend voor 1 januari van dat jaar en wordt door het bestuur steeds bepaald en verleend voor de duur van één verenigingsjaar.

 

2.3 Opzegging lidmaatschap

2.3.1 In aansluiting op het artikel 6 lid 1 sub b, lid 2, lid 4, lid 5 en lid 7 van de Statuten (Einde van lidmaatschap) dient de aldaar bedoelde schriftelijke opzegging, met inachtneming van artikel 3.4.2, te geschieden aan de ledenadministrateur en wel vóór 1 december voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar (zie artikel 11 sub 1 van de Statuten).

 

2.4 Restitutie contributie

2.4.1 Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat het al dan niet (kunnen) spelen in enig verenigingsjaar niet inhoudt, dat geen contributie verschuldigd zou zijn.


2.4.2 In bijzondere gevallen kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van contributiebetaling plaatsvinden. Deze gevallen zijn uitsluitend: 
overlijden, tussentijdse onvoorziene verhuizing + langdurige ziekte of blessure. Eén en ander ter beoordeling van het bestuur.

 

2.5 Schorsing

In aansluiting op artikel 7 van de Statuten gelden de volgende bepalingen:

2.5.1 Het bestuur heeft de bevoegdheid leden te schorsen, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtreding van de bepalingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement, dan wel op andere wijze de belangen van de vereniging schaden of zich aan wangedrag schuldig maken.

2.5.2 Het bestuur dient de betrokkene onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van het ten laste gelegde en van het voornemen om tot schorsing over te gaan. Het bestuur dient de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zich, binnen 7 dagen nadat het ten laste gelegde schriftelijk aan de betrokkene is medegedeeld, schriftelijk, mondeling dan wel op beide wijzen te verweren. Mondeling verweer geschiedt ten overstaan van twee bestuursleden, zo mogelijk de voorzitter en de secretaris. De betrokkene mag zich laten bijstaan.

2.5.3 Binnen 7 dagen na kennisname van het verweer kan het bestuur zowel een voorwaardelijke als een onvoorwaardelijke schorsing opleggen. In beide gevallen, alsmede in het geval dat het bestuur van schorsing afziet, dient het bestuur haar besluit onverwijld aan de betrokkene schriftelijk mede te delen.

2.5.4 Gedurende de duur van schorsing heeft de betrokkene geen toegang tot het park en geen mogelijkheid gebruik te maken van enig uit het lidmaatschap voortvloeiend recht of bevoegdheid.

2.5.5 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid behoudt de geschorste zijn recht om zich ten aanzien van zijn schorsing tot de ALV te wenden.

2.5.6 De in artikel 7 van de Statuten bedoelde ledenvergadering dient te worden gehouden binnen twee maanden na het besluit tot schorsing. Indien deze termijn wordt overschreden eindigt de schorsing door enkel tijdsverloop.

2.5.7 In alle gevallen, ook bij het vervallen van de schorsing door tijdsverloop, blijft het bestuur verplicht zijn beleid ter zake aan de ALV ter goedkeuring voor te leggen, tenzij de geschorste schriftelijk meedeelt hieraan geen behoefte te hebben.

2.5.8 Beraadslaging omtrent het ten laste gelegde vindt alleen dan plaats, indien de geschorste aan het bestuur dan wel aan de ALV hiertoe uitdrukkelijk de wens te kennen geeft.

 

2.6 Introductie

2.6.1 Leden met speelrecht kunnen niet-leden tegen betaling introduceren. (voor bijzonderheden: zie het Parkreglement).

2.6.2 Het introducerende lid blijft verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé(s) en is verplicht hen op de bepalingen van het Parkreglement te wijzen.

 

2.7 Beschadigingen

2.7.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem en eventueel door zijn introducé aan enig eigendom of gehuurde der vereniging aangerichte schade.

2.7.2 Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

2.7.3 Bij gebruik door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadigingen. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem of hen die deze zaken het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door hem of hen kan worden aangetoond.

 

2.8 Privacybescherming

2.8.1 De vereniging verklaart dat de registratie van de persoonsgegevens van haar leden enkel worden gebruikt voor activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging, gebruikelijk zijn.

2.8.2 De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor activiteiten van intern beheer.

2.8.3 Het verstrekken door de vereniging van persoonsgegevens aan derden, niet zijnde de KNLTB, kan alleen met toestemming van de ledenvergadering én de toestemming van ieder lid afzonderlijk.

2.8.4. Toegang via de website van de vereniging tot het ledenbestand van de eigen vereniging, is mede uit oogpunt van privacybescherming afgeschermd door middel van een persoonlijk wachtwoord 

2.8.5. In alle gevallen geldt dat de vereniging zich in het kader van privacybescherming zal houden aan de bepalingen als opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001.

 

Artikel 3. BESTUUR

3.1 Bestuur 

3.1.1 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.
Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. 

3.1.2 In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice- voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden over. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

3.1.3 Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Het tijdelijke bestuur dient zo spoedig mogelijk een bijzondere algemene ledenvergadering te beleggen om de leden over de gevolgen van de ontstane situatie voor de vereniging, nader te informeren.

 

3.2 Bestuurssamenstelling

In aansluiting op de artikelen 9 (Bestuur) en 10 (Taak en bevoegdheden van het bestuur) van de Statuten gelden de volgende bepalingen:   a. Behoudens uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, bestaat het bestuur uit een aantal leden die tevens voorzitter van een commissie kunnen zijn.
  b. Het aantal bestuursleden kan jaarlijks door de ledenvergadering worden vastgesteld. Het bestuur dient uit een oneven aantal leden te bestaan met een minimum van vijf. 
  c. De in artikel 9 lid 6 van de Statuten bedoelde tijdsperiode wordt op 3 jaar gesteld.
  d. Bij goedkeuring van dit huishoudelijk reglement door de ledenvergadering bestaat het bestuur uit zeven leden:
  • Bestuursvoorzitter (BVZ)
  • Secretaris (SE)
  • Penningmeester (PM)
  • Voorzitter Jeugdcommissie (JC)
  • Voorzitter Technische commissie (TC)
  • Ledenadministrateur (LA)
  • bestuurslid Algemene / Commerciële zaken (ACZ). 

 

3.3 Schema van aftreden

3.3.1 Na inwerkingtreding van dit reglement, zal het volgende schema van aftreden worden gehanteerd:


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ

 

 

VZ

 

 

BVZ

 

 

BVZ

 

PM

 

 

PM

 

 

PM

 

 

 

TC

 

 

TC

 

 

TC

 

 

SE

 

SE

 

 

SE

 

 

SE

 

JC

 

JC

 

 

JC

 

 

JC

 

 

 

ACZ

 

 

ACZ

 

 

ACZ

 

 

 

 

LA

 

 

LA

 

 

LA

3.3.2 De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste Algemene Ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

3.3.3 Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens schema had moeten aftreden.

3.3.4 Het schema van aftreden van bestuursleden dient door de Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd.

 

3.4 Taakverdeling

3.4.1 Algemene voorwaarden bestuursleden:
* deelname aan bestuursvergaderingen.
* bewaken van de uitvoering van het verenigingsbeleid. 
* verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden.

3.4.2 Bestuursvoorzitter (BVZ):
* hoofdtaak: geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur.
* heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.
* heeft het algemene toezicht op de gang van zaken in en rondom de vereniging.
* zit bestuursvergaderingen voor. 
* zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor.

3.4.3 Secretaris (SE):
* hoofdtaak: zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
* houdt notulen van alle vergaderingen bij. Goedgekeurde notulen worden door hem / haar en de voorzitter getekend.
* brengt op de ledenvergaderingen verslag uit over het afgelopen jaar. 
* voert de briefwisseling namens de vereniging en houdt hiervan kopie. Alle officiële stukken worden zowel door hem als door de voorzitter ondertekend. 
* beheert het archief en houdt presentielijsten van vergaderingen bij.

3.4.4. Penningmeester (PM):
* hoofdtaak: verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
* eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging.
* is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies.
* draagt zorg voor het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden en het betalen van alle rechtens door de vereniging gemaakte schulden en doet dit op basis van vooraf geaccordeerde stukken. 
* brengt op de ledenvergadering verslag uit van de financiële situatie van de vereniging en presenteert de begroting voor het volgend boekjaar. 

3.4.5. Voorzitter Jeugdcommissie (VJC):
* hoofdtaak: verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.
* is verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid van de vereniging voor de jeugdleden.
* is samen met de VTC verantwoordelijk voor het complete tennistechnische beleid van de vereniging.
* is samen met de VTC verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers.
* houdt samen met de VTC toezicht op het door de tennisschool gevoerde trainingsbeleid.
* vertegenwoordigt de jeugdcommissie binnen het verenigingsbestuur. 
* is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleid(-splan) en voor de implementatie daarvan.
* is in samenspraak met de trainer(s) verantwoordelijk voor het samenstellen van de jeugdselectie(s).

3.4.6. Voorzitter Technische commissie (VTC):
* hoofdtaak: verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid.
* is verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid van de vereniging voor senioren.
* is samen met de VJC verantwoordelijk voor het complete tennistechnische beleid van de vereniging.
* is samen met de VJC verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers.
* houdt samen met de VJC toezicht op het door de tennisschool gevoerde trainingsbeleid.
* vertegenwoordigt de technische commissie binnen het verenigingsbestuur.
* is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een tennistechnisch beleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleid(-splan) en voor de implementatie daarvan.

3.4.7. Ledenadministrateur (LA):
* hoofdtaak: voeren van de ledenadministratie.
* meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af
* licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een informatiepakket.
* zorgt voor juistheid van het aanmeldingsformulier en de informatie op de eigen website.
* inventariseert aanvullende informatie van nieuwe leden t.b.v. bredere inzetbaarheid en onderzoekt redenen van leden bij beëindiging lidmaatschap.
* zorgt voor periodieke aanlevering van ledenlijsten en andere gewenste rapportages.

3.4.8. Bestuurslid Algemene- en Commerciële Zaken (ACZ):
* hoofdtaak: verantwoordelijk voor alle operationele- en facilitaire zaken, alsmede de commerciële aangelegenheden binnen de vereniging.
* het bezorgen en verzorgen van het materiaal op de binnen- en buitenbanen. 

 

3.5 Bevoegdheden

3.5.1 In aansluiting op artikel 10 lid 3 sub c van de Statuten (Taak en bevoegdheden van het bestuur) geldt, dat het daar te bepalen bedrag wordt gesteld op €  5.000.

 

3.6 Bestuursvergaderingen

3.6.1 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. 

3.6.2 De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

3.6.3 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voór de datum van de vergadering.

3.6.4 Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 


Artikel 4. COMMISSIES

4.1 Commissies

Behalve de in artikel 11 lid 4 van de Statuten (Rekening en verantwoording) genoemde (kas)commissie kent de vereniging de volgende vaste commissies:

4.1.1 Technische commissie (TC):
De technische commissie valt onder directe veranwoording van de VTC. De werkzaamheden van de Technische commissie bestaan o.a. uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het samenstellen van teams voor wedstrijden en competities;
c het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB voor wijziging van speelsterkte;
d. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. het toelaten van introducé(e)s.
f. het organiseren van trainingen voor senioren.

4.1.2 Jeugdcommissie (JC):
De jeugdecommissie valt onder directe verantwoording van de VJC. De werkzaamheden van de Jeugdcommissie bestaan o.a. uit:
1. begeleiding van de juniorleden;
b. het organiseren van trainingen voor junioren;
c. het regelen van uitsluitend voor de jeugd ontwikkelde activiteiten.

4.1.3 Sponsorcommissie (SC):
De Sponsorcommissie valt onder directe verantwoording van de BVZ.
De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het genereren van sponsorinkomsten voor de vereniging.

4.1.4. Kascommissie (KC):
De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van de PM.
In aansluiting op artikel 11 lid van de Statuten geldt, dat de kascommissie verplicht is tenminste éénmaal per jaar de kas te controleren en met de financiële bescheiden te vergelijken.

4.1.5. Raad van Advies(RvA):
De Raad van Advies kan het dagelijks bestuur van de tennisvereniging, gevraagd en ongevraagd, advies geven inzake onderwerpen die op de vereniging spelen. Het bestuur van de tennisvereniging kan middels de Raad van Advies voorgenomen beleidswijzigingen toetsen alvorens hierover een definitief besluit te nemen.
De Raad van Advies valt onder directe verantwoording van de voorzitter van het bestuur.

p abp="1585">4.1.6. Vertrouwenspersoon(VP):
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor leden van de tennisvereniging die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, of vermoedens daaromtrent vertrouwelijk wil bespreken. Onder grensoverschrijdend gedrag kan worden verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie.
De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van de voorzitter van het bestuur.

 

4.1.7. Vrijwilligerscoördinator(VC):
De vrijwilligerscoördinator is belast met het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, coördineert de werving en introductie van nieuwe vrijwilligers en organiseert jaarlijks de vrijwilligersbijeenkomst.
De vrijwilligerscoördinator valt onder directe verantwoording van de BVZ.

4.1.8. Beschrijvingen van alle binnen de vereniging opererende commissies worden vastgelegd in een apart register.

 

4.2 Benoeming / Bevoegdheden / Ontbinding 

4.2.1 De leden van de vaste commissies worden voorgedragen door het bestuur. Bij tussentijdse vacatures benoemt het bestuur een tijdelijk lid.

4.2.2 De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal één jaar.
Wanneer een commissie langer functioneert dan één jaar, is voor de instandhouding van de commissie toestemming vereist van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De verkregen toestemming geldt in alle gevallen voor de duur van wederom maximaal één jaar.

4.2.3 De Algemene Ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

4.2.4 De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

4.2.5 Commissies die belast zijn met de organisatie van (tennis)evenementen, worden ten aanzien van de financiële organisatie van het evenement, geacht tenminste te handelen conform de door het bestuur opgestelde richtlijnen.

 

Artikel 5. ALGEMENE LEDENVERGADERING

5.1 Kandidaatstelling 

5.1.1 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

5.1.2 Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist,
dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

5.1.3 Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering.

 

5.2 Agenda 

5.2.1 De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit huishoudelijk reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

5.3 Agendapunten 

5.3.1 Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

5.4 Besluitvorming 

5.4.1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

5.4.2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

5.4.3 Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

5.4.4. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

5.5.5 Een besluit van - of benoeming door - de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met in acht neming van artikel 16, lid 8 en 9 van de statuten (Besluitvorming).
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen - of een zodanig benoemde is gekozen - met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen. De stemming moet plaats gevonden hebben naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

 

Artikel 6. SLOTBEPALINGEN

6.1 De secretaris legt in het clubhuis voor de leden ter inzage een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Parkreglement.

6.2 Een lid doet door zijn toetreding als lid afstand van elk beroep op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Parkreglement.

6.3 De in artikel 6.2 opgenomen bepaling is ook van toepassing op alle door de Algemene Ledenvergadering of door het bestuur nader vast te stellen reglementen.

6.4 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 7. VASTSTELLING

7.1 Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2016.


Ogenblik a.u.b. ...